De dans van de man en vrouw

De dans van man en vrouw

Ik ben de Aarde. Mijn ziel is verbonden met jouw ziel. Ik ben aanwezig in je lichaam, je wezen, je natuur. Ik ben de bedding en de bodem waarop je staat als mens. Samen gaan wij op weg naar een nieuwe tijd, waarin eenheid en verbinding langzaam hersteld worden. De mogelijkheid is er. Er is een wereld mogelijk waarin de pijn, de angst en het verdriet van het verleden worden verwerkt en los gelaten.

Jij kunt meebouwen aan deze nieuwe wereld. Jij bent nodig. Jij bent een actieve medespeler in dit proces. Hoe help je mee? Door bereid te zijn je eigen pijn, angst en twijfel onder ogen te zien. Door onvervaard naar binnen te gaan en oprecht aan te zien wat er leeft in jou. Door je te ontfermen over je pijn, door niet een an der te beschuldigen, door het ontdekken van je eigen kracht. Je beschikt over de kracht jezelf heel te maken. Jouw heelheid kan je door niemand worden afgenomen. Jij bent de sleutel. Jij bent de schepper van jouw ervaringen. Wanneer je dit beseft, verandert je relatie met alles wat buiten jou staat: de wereld, de mensen, de situaties die je ontmoet. Je wordt onafhankelijker. Tegelijkertijd kun jij je nu echt verbinden met een ander, omdat je weet wie je bent en je jezelf kunt blijven, wat er ook gebeurt.

Een utopie? Nee hoor, dit is waarnaar je op weg bent. Dit is waar het pad van in nerlijke groei toe leidt: een krachtig zelfbewustzijn, dat je in staat stelt je diep te verbinden met een ander en de wereld om je heen, terwijl je helemaal trouw blijft aan jezelf, aan je natuur en je grenzen. Zo kom je thuis bij wie je echt bent: een unieke ziel, een onlosmakelijk deel van het geheel. Jij bent deel van de schepping, één met alles wat leeft en tegelijk uniek, eigen en oorspronkelijk.

Er is een plek in je hart, waar jij je diepste kern kunt ervaren en tegelijkertijd kunt voelen dat je verbonden bent met al het leven om je heen. Deze plek in je hart te vinden, is het doel van je reis op Aarde. Zo word je een lichtdrager die meebouwt aan een nieuwe werkelijkheid.

Het rollenspel van man en vrouw

Soms lijkt het of de maatschappij waarin je leeft er alles aan doet om je weg te houden van deze plek in je hart. Van jongs af aan wordt je bijgebracht dat je niet één bent met de ander en dat wie je bent, wordt bepaald door de rollen die je speelt. Je bent een meisje of een jongen, je bent een kind of een ouder, je bent leerling of leraar, onderdaan of baas, rijk of arm, mooi of lelijk. Doordat je jezelf gaat vereenzelvigen met een bepaalde rol die je speelt, gaat de verbinding met wie je in wezen bent verloren. Je raakt vervreemd van jezelf en ook je verbinding met anderen wordt leger en oppervlakkiger, want als je een rol aan het spelen bent, kun je geen contact van hart tot hart ervaren.

In dit hoofdstuk kijken we vooral naar de rollen die jullie spelen als man en vrouw. Deze zijn grotendeels bepaald door de geschiedenis waarin jullie staan. De tradities die je ouders en grootouders vormden zijn nog steeds van invloed. Vaak zijn denken en doen in deze tradities beperkend geweest. Wat het betekende om man of vrouw te zijn, werd gedefinieerd door strenge regels en normen. Hierdoor raakte de belevingswereld van mannen en vrouwen kunstmatig gescheiden. Het is hier niet mijn doel deze geschiedenis uitvoerig te bespreken. Ik vraag je gevoelsmatig contact te maken met de pijn die is ontstaan in deze tradities van vervreemding en strijd tussen mannen en vrouwen. Jullie nemen deel aan deze geschiedenis. Beide seksen, zowel mannen als vrouwen, hebben geleden onder de beperkingen die mannen en vrouwen zijn opgelegd.

De vrouwelijke energie is lang ondergewaardeerd geweest. In veel culturen werd en wordt ze openlijk geminacht en zelfs op gewelddadige manier onder drukt. Het mannelijke werd als superieur beschouwd. Het denken, in de zin van het mentale ordenen van het leven, ging de boventoon voeren. Het gevoel werd terzijde geschoven. Wanneer het mentale denken niet wordt geïnspireerd door gevoel en intuïtie, wordt het kil en onderdrukkend. Het resultaat is een rigide vorm van denken die weinig ruimte laat aan de speelse, emotionele en creatieve aspecten van het leven. Deze overmatig mentale mannelijke energie heeft ook de religie lang in de ban gehouden. Discipline en dwang werden de sleutels. De vrouwelijke energie raakte verdrukt, niet alleen in de harten van vrouwen, ook in de harten van mannen.

Ieder mens beschikt over beide energieën. Als ziel horen zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie bij je. Wanneer mannen zich gedwongen zien hun gevoel weg te drukken, ontstaat er een karikaturale soort van man-zijn, die in jullie traditie steeds meer als normaal is beschouwd. De man als een gevoelsarm, emotioneel onderontwikkeld mens, die zich vooral manifesteert in het denken en het doen. Mannelijk leiderschap is verbonden geraakt met een dominante, hiërarchische, op macht gerichte stijl van denken en handelen. In deze eigenschappen is het vloeiende en verbindende aspect van de vrouwelijke energie helemaal afwezig.

Onder dit karikaturale beeld van mannelijkheid lijden zowel mannen als vrouwen. De onderdrukking van de vrouwelijke energie heeft zowel mannen als vrouwen diep geraakt in hun mens-zijn. Ik wil graag laten zien hoe mannen en vrouwen ieder op hun eigen wijze verwond zijn door dit verleden en hoe jullie de beperkende rollen van het verleden kunnen gaan loslaten.

De vrouwelijke en de mannelijke wond

In de vrouwenziel is de verwonding zichtbaar als een diep gevoel van minder waardigheid en onzekerheid. Vrouwen zijn zich als gevolg van de agressieve onderdrukking van de vrouwelijke energie vaak niet meer bewust van hun eigen kracht. Ze stellen zich ondergeschikt op, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Vrouwelijkheid is geassocieerd geraakt met dienstbaarheid: aardig, lief, gevend en verzorgend zijn. Zo is gaandeweg de vrouwelijke rol gedefinieerd. Deze is net zo goed een karikatuur als die van de gevoelsarme, bazige man. Geen enkele vrouw kan zo zijn zonder zichzelf te verloochenen. Toch is dit het ideaalbeeld dat eeuwenlang gold voor vrouwen.

Het gevoel van minderwaardigheid dat vrouwen is bijgebracht, heeft ertoe geleid dat vrouwen het, nu nog steeds, moeilijk vinden hun ware kracht te omarmen en neer te zetten. Zodra vrouwen hun kracht omarmen, zullen ze eerst worden af geschilderd als 'kenau' of 'manwijf. Dat krijg je als je de traditionele karikaturen doorbreekt. Waar het echter om gaat, is niet dat vrouwen zoals mannen worden, maar dat het mannelijke en het vrouwelijke in gelijkwaardigheid door vrouwen heen gaan stromen. Concreet betekent dit dat vrouwen hun vrouwelijke kracht eren, durven leven vanuit passie en gevoel, goed voor zichzelf zorgen en helder hun grenzen aangeven. Om te herstellen van de wond die is toegebracht aan de vrouwelijke energie, is het voor vrouwen belangrijk dat zij zelfbewust en krachtig worden.

Ook de mannelijke ziel is verwond geraakt. Bij mannen is het zo dat zij - als gevolg van de eeuwenlang heersende mannelijke dominantie - het contact met hun eigen gevoel zijn kwijtgeraakt. De verbinding met het hart, met de eigen emoties en met de liefdevolle, zorgende aspecten in zichzelf, is ernstig verdrukt geweest. Mannelijkheid werd geassocieerd met stoer en hard zijn, wat op gespannen voet staat met je inleven in anderen en je gevoelens met hen delen. Veel mannen vinden het beangstigend om zich over te geven aan hun gevoel. Dit voelt vreemd. onwennig en onveilig aan. Mannen lijden hieronder. Zij missen de vrouwelijke energie in zichzelf en hebben het nodig het contact met hun ziel te herstellen.

Bij vrouwen gaat het er in de kern om dat ze hun kracht hervinden en bij mannen gaat het erom dat zij zich weer durven overgeven aan hun gevoel, aan hun vrouwelijke kant. Hoe deze thematiek zich manifesteert in de concrete levens van mannen en vrouwen, verschilt per individu. In elk mens stromen de vrouwelijke en mannelijke energieën op hun eigen manier. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je als vrouw al veel mannelijke energie hebt en dat je je moet leren verbinden met je gevoel. Of dat je je als sensitieve man op je gemak voelt bij de vrouwelijke energie en juist moeite hebt om grenzen te stellen. De wonden van beide seksen kunnen zich in zowel mannen als vrouwen manifesteren. Toch kun je globaal zien dat mannen in deze nieuwe tijd uitgenodigd worden zich te verbinden met hun gevoel, hun vrouwelijke kant. Vrouwen worden uitgedaagd hun eigen mannelijke energie te eren en te gebruiken, zodat ze krachtig en onafhankelijk hun licht over de wereld laten stralen.

De brug slaan naar elkaar

Omdat zowel mannen en vrouwen vanuit het verleden een karikaturaal beeld is opgedrongen, zijn ze elkaar als vreemde wezens gaan beschouwen, zijn ze vervreemd geraakt van elkaar. Hierdoor is veel onbegrip en lijden veroorzaakt. Wanneer mannelijkheid en vrouwelijkheid weer vrijelijk door zowel mannen als vrouwen mogen stromen, kunnen er mooie, verdiepende relaties tussen de beide seksen ontstaan.

De karikaturale en gewelddadige beelden van het verleden zijn in deze tijd aan het wankelen. Vrouwen hebben meer vrijheid gekregen. Mannen mogen meer gevoel tonen. Toch zijn de sporen van het verleden nog lang niet uitgewist. De wonden zijn diep en helen langzaam. Er is echter een verandering gaande. In de harten van vrouwen en mannen is een verlangen voelbaar naar een echte ver binding met elkaar. Velen van jullie staan open voor een liefdesrelatie waarin je elkaar werkelijk accepteert en de ruimte geeft. Alleen dan kun je de eenheid er varen die jou verbindt met de ander en die de bron is van alle leven.

In ieder van jullie leeft een verlangen naar 'thuis'. Er is een heimwee in jullie harten, dat zich manifesteert als het gevoel dat er 'iets' ontbreekt in het leven. Dit 'iets' wat je mist is je natuurlijke verbinding met het geheel. Het opgenomen zijn in het geheel, je één kunnen voelen met een ander, is wat je ten diepste gelukkig maakt. Dit geeft betekenis aan je leven. Dit is waar je naar op weg bent in deze nieuwe tijd. Liefdesrelaties vormen een wezenlijk onderdeel van je bestemming.

❝𝗭𝗼𝘂 𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗴𝗲𝘄𝗲𝗹𝗱𝗶𝗴 𝘇𝗶𝗷𝗻 𝗼𝗺 𝘁𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗿𝗲𝗹𝗱 𝘄𝗮𝗮𝗿𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘃𝗿𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻 𝘄𝗲𝗲𝗿 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻, 𝗶𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗿𝗯𝗶𝗲𝗱 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗹𝗸𝗮𝗮𝗿? ❞

Eenvoudig gezegd zijn er twee mogelijkheden. Je kunt je pijn tussen jou en je geliefde in laten staan, als een wig die jullie uiteen drijft, of je kunt de pijn een brug laten worden die jullie verbindt. Dit doe je door elkaar deelgenoot te maken van de pijn, zonder dat je naar oplossingen zoekt. Dit is namelijk niet het belangrijkste. De cruciale stap ligt in de openheid en de welwillendheid naar elkaar toe. Door deze stap te zetten, overstijg je je rol als man en vrouw. Je partnerschap wordt op getild naar het niveau van de ziel. Je raakt elkaar aan als ziel en op dit niveau her Ken je elkaar als één en gelijkwaardig. Als er werkelijk begrip en openheid is tussen twee mensen, worden beiden opgetild naar het niveau van de ziel.

Op dit niveau kan er zoveel liefde en inspiratie bestaan, dat het je dagelijks leven doorstraalt en jullie je daarin allebei gedragen voelen door vreugde en vertrou wen. Door je verbinding met de ander, krijgt je leven een glans die alles anders maakt. Toch zijn jullie nog steeds aparte individuen, aparte mensen. Ieder van jullie draagt nog steeds zijn of haar eigen geschiedenis met zich mee. En ieder van jullie gaat een eigen weg, en zal opnieuw donkere stukken en blinde vlekken in zichzelf tegenkomen. Het vraagt inzet en toewijding van jullie allebei om steeds opnieuw de brug naar elkaar te slaan. Je zult worden uitgedaagd om steeds weer opnieuw oordelen los te laten en open jezelf en de ander tegemoet te treden. De brug die het mogelijk maakt elkaar op zielsniveau te ontmoeten, wordt door jouw aardse handen gebouwd.

In deze tijd voelen veel mannen en vrouwen het verlangen naar een relatie die hen optilt naar het niveau van de ziel. Er is een oprechtheid in jullie verlangen, die ervoor zorgt dat je vanzelf de juiste ontmoetingen aantrekt in je leven. Laat het leven je verrassen. Laat je niet leiden door vooropgezette oordelen of verwachtingen. Wees bereid bruggen te bouwen. Begin met jezelf, en kijk dan eens hoe de ander je raakt, je uitnodigt én uitdaagt. Er kan zoveel moois ontstaan wanneer mensen, mannen en vrouwen, elkaar in openheid willen ontmoeten. De bruggen die jullie bouwen in jezelf, worden wegen naar een nieuwe toekomst. Zou het niet geweldig zijn om te leven in een wereld waarin mannen en vrouwen weer samen dansen, in verwondering en eerbied voor elkaar?

Wat jij schept in jezelf en in je relaties met anderen, is de blauwdruk voor de toekomst. De sleutel ligt mede in jouw handen….